Reklamační řád

Reklamační řád pro internetový obchod www.gelaskiny.cz,

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecnách obchodních podmínek prodávajícího Lukáš Klokan, IČ: 87526018, Průběžná 3361, Most, 43401.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě www.gelaskiny.cz  v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Zaplacením a převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u veškerého zboží obecně 24 měsíců od data převzetí zboží. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu, je-li delší než 24 měsíců. 

I.Vrácení zboží 

Kupující má právo:

Nepřevzít zboží od dopravce v případě zakoupení zboží na internetovém obchodě www.gelaskiny.cz při doručení jiného typu zboží nebo dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou kupujícího), dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových či prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel i rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii

 

II.Reklamace

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamaci lze uplatnit odesláním na kontaktní adresu uvedenou v odkazu "Kontakty". Pracovník obchodu gelaskiny.cz rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé zaviněním kupujícího. 

III. Podmínky pro uznání reklamce

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem předloží kupující prodejní doklad;

že kupující koupil výrobek od prodávajícího gelaskiny.cz a za jakou cenu – za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží;

že je výrobek vadný – za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Reklamace vzhledu skinu, který byl vyroben na zákazníkův návrh, který nám zaslal, se nepříjímá. 

IV. Termíny pro vyřízení reklamace 

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba k novému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.

Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání tohoto Reklamačního řádu neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a smlouva bude ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.

Veškeré změny, úpravy a doplnění tohoto Reklamačního řádu jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na www.GelaSkiny.cz. Veškeré změny a úpravy tohoto Reklamačního řádu budou v souladu s platnými právními předpisy ČR.